Avís legal

Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web www.selenika.com implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts. 

Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS de la web www.selenika.com, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini,

 1. Nom i denominació social: Penya Ciclista de Navarcles 
 2. Residència i domicili: C/ Fortià Solà núm. 1 de 08270 – Navarcles (Barcelona)
 3. Adreça de correu electrònic: selenika@selenika.com
 4. NIF: G59548263

Objecte

A través del portal www.selenika.com el seu TITULAR abans identificat facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

Condicions generals d’ús del portal

 • L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sens perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament d’un preu. 
 • L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del portal. 
 • Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
 • L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.selenika.com, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.
 • El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors, que deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.
 • La PENYA CICLISTA DE NAVARCLES es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.

Condicions generals per a la inscripció a la “Marxa de resistència en BTT” 

Les inscripcions estan limitades a 1200 participants .

No hi haurà inscripcions de última hora.

Una vegada efectuada la inscripció no es pot realitzar cap tipus de canvi.

 • Tipus de inscripcions

Per a l’edició 2023 de la Marxa de Resistència en BTT – Selènika, no hi han inscripcions preferents.

 • Inscripció preferent, per als socis de la Penya Ciclista Navarcles, per als participants que han vingut 6 anys o més a la marxa, i per aquells qui hi ha participat els últims 5 anys.
 • Inscripció oberta a tothom.

Menors de 16 anys: caldrà aportar una autorització signada pel responsable que l’acompanyi.

Grups: per tal de realitzar la inscripció com a grup, cal inscriure cada participant individualment i posar el nom del grup a cada persona, la recollida l’ha de fer una sola persona.

 • Període d’inscripcions_
 • Inscripció preferent: –
 • Inscripció oberta: les dates es troben en l’apartat d’inscripcions.
 • Preus:
 • El preu de la inscripció éstà informat en l’apartat d’inscripcions.
 • Forma de inscripció i pagament: 

Únicament s’admetrà la inscripció per Internet i el pagament mitjançant targeta a través d’un portal segur 3DSecure.

– Seguretat i protecció a compradors: es compleixen tots els protocols de seguretat SSL, s’utilitzen les pasarel-las seguras de pagament el sistema 3DSecure redirigint les dades a servidors segurs sense que el comerç accedeixi a les dades amagatzemades.

Una vegada feta la inscripció i efectuat el pagament, l’USUARI rebrà una butlleta que caldrà imprimir i portar signada al recollir el dorsal (no s’ha d’enviar per correu electrònic).

 • Política de devolucions

Una vegada efectuat el pagament de la inscripció, únicament es retornarà l’import pagat per causes mèdiques o laborals degudament acreditades (caldrà aportar justificant mèdic o de l’empresa). Per qualsevol incidència podeu contactar amb els organitzadors a través del correu electrònic selenika@selenika.com 

El retorn dels diners serà per la meteixa forma de pagament amb targeta i es retornarà a la seva targeta. En alguns casos segons el reglament de la prova por cobrar-se algun tipus de despesa. Veure reglament.

Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius del qualsevol classe que apareixen en el portal son propietat del TITULAR de mateix o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als serveis atribueixi  a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Tanmateix, els continguts son propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’ estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per als seu funcionament, accés i ús, etc.

En virtut del disposat en el Leg. 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a www.selenika.com 

Protecció de dades de caràcter personal

La PENYA CICLISTA DE NAVARCLES es reserva la facultat de incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades per la LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el RD 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament que desenvolupa l’anterior llei. 

La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial.

L’USUARI podrà exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça selenika@selenika.com 

Xarxes socials

La PENYA CICLISTA DE NAVARCLES  es troba present a les xarxes socials.  El tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals, sigui per fer-se seguidores, o per altres sistemes, es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa que correspongui .

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR , o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

Exclusió de garanties i responsabilitat.

www.selenika.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu:  errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

Enllaços o hipervincles.

En cas que a www.selenika.com es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, la PENYA CICLISTA NAVARCLES no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud , veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. 

Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús.

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.

Jurisdicció i legislació aplicable.

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.